Фючърси


Фючърсен контракт е стандартизиран договор, който се търгува на фючърсна борса за покупка или продажба на специфичен базов инструмент с доставка на определена бъдеща дата на специфична цена.

Предимства:

 • Търговия с над 200 фючърсни контракта
 • Тесни спредове и гъвкави комисиони, базирани на месечния изтъргуван обем
 • Фючърсните контракти се търгуват на регулиран пазар, което гарантира повече прозрачност на цените и на изпълнението на сделката
 • Разнообразие от инструменти на фючърсните пазари
  • Метали – злато, сребро, мед и др.
  • Енергийни суровини – петрол, природен газ и др.
  • Селскостопански стоки – пшеница, царевица, кафе, какао и др.
  • Финансови инструменти – борсови индекси, валутни двойки, облигации
 • Възможност за заемане на дълги и къси позиции
 • Възможност за хеджиране на позициите чрез борсово търгувани опции върху фючърси
 • Възможност за търговия с календарния спред
 • Функция Market Depth – поглед върху дълбочината на пазара

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на Фючърси

Сходни продукти

Какво представлява Фючърсен контракт?