Опции


Опцията е дериватен финансов инструмент, който дава правото, но не и задължението на купувача да придобие или продаде базов актив (валута, индекси, акции, суровини и др.), на определена предварително договорена цена (наречена цена на упражняване), в предварително определен бъдещ момент (падеж на опцията). За тази цел купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия.

Предимства:

 • Предварително известен риск при покупка;
 • Гъвкав инструмент за застраховане;
 • Къси и дълги позиции;
 • Професионално табло за търговия, даващо поглед върху богат набор от опции.

С ELANA Global Trader имате възможност да търгувате четири основни типа опции:

Валутни опции

 • Автоматично упражняване на датата на падеж;
 • Падеж от 1 ден до 1 година;
 • Метод на изпълнение – спот позиция или в пари;
 • Възможност за делта хеджиране;
 • Предварително известна максимална загуба.

Прочети още за Валутни опции

Бинарни опции

 • Печалба при достигане (недостигане) на зададена цена;
 • Минимален обем: 100 единици в базовата валута;
 • Без комисиона и допълнителни такси;
 • Автоматичен кеш сетълмент на падеж или при достигане на цената на упражняване;
 • Потенциалната печалба/загуба са предварително известни.

Прочети още за Бинарни опции

Опции върху фючърсни контракти

 • Търгуват се на борса;
 • Американски или европейски тип;
 • Застраховане (хеджиране) на позиции;
 • Автоматично упражняване при падеж;
 • Ниски комисиони, базирани единствено на изтъргувания обем;
 • Предварително известна максимална загуба.

Прочети още за Опции върху фючърсни контракти

Опции върху акции (stock options)

 • Търгуват се на борса;
 • Американски или европейски тип;
 • Застраховане (хеджиране) на позиции;
 • Автоматично упражняване при падеж;
 • Ниски комисиони базирани единствено на изтъргувания обем;
 • Предварително известна максимална загуба.

Прочети още за Опции върху акции

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на Опции