Професионални клиенти


В съответствие с редица мерки, предприети от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за по-добра защита на непрофесионалните клиенти, търгуващи с продукти на маржин като договори за разлика (CFD) и валута (FOREX), на 30 юли 2018 г. бяха въведени въведени следните промени:

  • повишение на маржин изискванията;
  • ограничение на достъпа до някои продукти;
  • защита от отрицателен баланс по сметка.

Промените не засягат професионалните клиенти!

Сравнение на условията за търговия за професионални и непрофесионални клиенти:

Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Наличие на първоначален и поддържащ маржин НЕ ДА
Възможност за използване на притежаваните акции като обезпечение за маржин търговия на всички акции само за акции,
които са част от
основни борсови индекси
Служебно затваряне/Stop Out 150% 100%
Компенсация от Фонда за защита на инвеститорите НЕ ДА
Ако клиенти имат отворени насрещни позиции в един и същ инструмент, които не се нетират в края на деня, маржин изискването ще се изчислява за позицията с по-голям обем. НЕ ДА
Защита от отрицателен баланс по сметка НЕ ДА

Маржин изисквания за професионални и непрофесионални клиенти:

Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Валути (основни) 1.50% 3.33%
Валути (второстепенни) 2.00% 5.00%
Индекси (основни) 2.50% 5.00%
Индекси (неосновни) 3.00% 10.00%
Злато 3.00% 5.00%
Суровини минимум 2.00% минимум 10.00%
Акции минимум 10.00% минимум 20.00%

Условията за търговия за всеки отделен финансов инструмент могат да бъдат намери в платформата ELANA Global Trader в меню:
Сметка/Сметка/Други/New Trading Conditions

Категоризация на клиенти

За да бъдете категоризиран като професионален клиент съгласно ESMA трябва да отговаряте на два от следните три критерия:

  1. За последните 4 тримесечия трябва да сте извършили поне 10 сделки на тримесечие със значителен за съответния финансов инструмент размер. За значителен обем приемаме 100 000 EUR за валута (FOREX); 50 000 EUR за търговия с индекси и 10 000 EUR за търговия с договори за разлика (CFD) върху акции. Средната честота на сделките може да бъде направена при един или няколко инвестиционни посредника, за което ще изискваме сканирано копие от дейността по сметката, която не е извършена в ИП „Елана Трейдинг“ АД;
  2. Размерът на сметката Ви (пари и финансови инструменти) трябва да е най-малко 500 000 евро;
  3. Работите или сте работили поне една година на професионална длъжност във финансовия сектор, която длъжност изисква познание за финансови инструменти и капиталови пазари.

Всяка заявка за преквалификация като професионален клиент ще бъде разглеждана индивидуално. Който желае да се преквалифицира като професионален клиент, моля да се свърже с отдел „Международни финансови пазари“ на телефон 02/ 81 000 95 или имейл globaltrader@elana.net.