Облигации


Комисиони за търговия с облигации

Попечителска такса (Custody fee) в размер на 0.1% годишно от стойността на притежаваните облигации. Таксата се начислява в началото на всеки месец на база пазарната стойност на облигациите към последния работен ден на месеца за който се изчислява.

Работно време Часова зона Комисиона Мин. комисиона
Австралия и Нова Зеландия 09:00 – 17:00 Токио 0.20% 80 евро
Азия 09:00 – 18:00 Токио 0.20% 80 евро
Централна и Източна Европа 08:00 – 17:00 Лондон 0.20% 80 евро
Близък изток и Африка 08:00 – 17:00 Лондон 0.20% 80 евро
Европа (корпоративни и държавни) 08:00 – 17:00 Лондон 0.20% 80 евро
САЩ (държавни) 22:00 – 16:00 Ню Йорк 0.20% 80 евро
САЩ (корпоративни) 09:00 – 16:00 Ню Йорк 0.20% 80 евро
Южна Америка 09:00 – 16:00 Ню Йорк 0.20% 80 евро

Облигациите могат да се търгуват онлайн 24/5, ако съответният основен пазар на облигации е отворен. Часовете за търговия ще бъдат ограничени до светлата част на денонощието, когато ликвидността на съответния основен пазар на облигации е най-добра (т.е. европейските държавни облигации са отворени за търговия в европейските часове).

Минимален размер на сделка

Облигациите имат различен минимален размер на сделка, който може да започне от 1 000 и да достигне 50 хил., 100 хил., 200 хил., в съответната валута. Може да видите минималния размер на сделка за всяка конкретна облигация в платформата ELANA Global Trader в менюто за търговия.

Данъци

Доходите от лихви (купонни плащания) и отстъпки (сконто) по корпоративни и общински облигации, както и държавни ценни книжа, с емитенти от България, ЕС и ЕИП са изключени от данъчно облагане. Когато доходите от лихви и отстъпки са с емитенти извън ЕС и ЕИП, те са облагаеми. Облагането се извършва при платеца на дохода (ЕЛАНА Трейдинг) от сметката се удържа съответния данък. Данъчната ставка в тези случаи за физическите лица с данъчна юрисдикция България, е 10%.

Облигации като обезпечение

Процент от инвестицията в определени облигации може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика). Размерът на от пазарната стойност, който може да се използва като обезпечението зависи от рейтинга на индивидуалната облигация, както е описано долу:

Рейтинг* Процент за обезпечение
Най-висок (AAA) 95%
Много висок (AA) 90%
Висок (A) 85%

* вътрешна оценка

Корпоративни събития

Купонни плащания

Купонните плащания за държавни облигации на САЩ, Великобритания , Франция, Канада , и Германия ще бъдат заверявани по сметката в платформата ELANA Global Trader съгласно условията на самата облигация. За всички останали държавни и корпоративни облигации купонните плащания ще бъдат заверяване след постъпването им по сметка на ЕЛАНА.

Всяко несъответствие в плащането ще бъде предадено на клиента след датата на плащане, ако условията се променят.

Падеж на облигация

Плащанията на главницата за държавни облигации на САЩ, Великобритания , Франция, Канада , и Германия ще бъдат заверявани по сметката в платформата ELANA Global Trader съгласно условията на самата облигация. За всички останали държавни и корпоративни облигации плащанията на главницата ще бъдат заверяване след постъпването им по сметка на ЕЛАНА.

Всяко несъответствие в плащането ще бъде предадено на клиента след датата на плащане, ако условията се променят.

Корпоративни събития изискващи съгласие

Ако бъде обявено подобно събитие цялата налична информация и възможности за избор се предлагат на клиентите в платформата в меню Корпоративни събития.

Корпоративни събития водещи до неподдържани продукти и услуги

Някои корпоративни събития могат да доведат до правомощия в продукти неподдържани в платформата. При подобни събития ЕЛАНА Трейдинг не носи никаква отговорност за произтичащи загуби или несъответствие. Съветваме ви да прочетете внимателно подробната информация за съответната облигация.

Валутни опции

Валутни опции не се предлагат на клиенти. Когато валутна опция е обявена в някакво събитие, плащането ще бъде извършено във валутата на ценната книга.

Отмяна на активни поръчки в резултат на корпоративно събитие

В деня преди този в който се случи съответното корпоративно събитие (Ex-date) активните поръчки ще бъдат автоматично изтрити при определени корпоративни събития.

Събития свързани с разкриване на лична информация на клиента

Подобни събития се предлагат, когато има изискване по закон на държавата на учредяване на емитента за данъчни цели или ако емитентът предлага на притежателите такса за участие.

Предсрочно изплащане на главницата

Плащанията на главницата за държавни облигации на САЩ, Великобритания, Франция, Канада и Германия ще бъдат заверявани по сметката в платформата ELANA Global Trader съгласно условията на самата облигация. За всички останали държавни и корпоративни облигации плащанията на главницата ще бъдат заверяване след постъпването им по сметка на ЕЛАНА.

Всяко несъответствие в плащането ще бъде предадено на клиента след датата на плащане, ако условията се променят.

Oферта за размяна на ценни книжа

Притежателите на облигации ще имат възможност да изберат преди крайния срок дали да приемат предложението. Сметката на приелите предложението ще бъде дебитирана съгласно инструкциите на самото събитие. Ще бъдат заверени временна емисия книжа с LOCK символ, които няма да могат да се търгуват до приключване на събитието.

Ликвидация

Облигация на компания обявила несъстоятелност ще бъде отписана. Постъпленията от ликвидация, ако има такива, ще бъдат разпределени при получаване. Отписването на облигацията и плащанията по него могат да бъдат три различни вида:

  • Цялостно отписване на позицията без никакви последващи плащания. Няма гаранция, че при фалит компанията ще изплати нещо на облигационерите.
  • Частично отписване. Издателят на облигацията може да обяви частично отписване като постъпленията в този случай са съобразно решение на компанията или разпоредба на съд.
  • Цялостно отписване с последващо плащане. Издателят на облигацията при фалит може да обяви цялостно отписване на облигацията, като постъпленията в този случай са съобразно решение на компанията или разпоредба на съд
Нови позиции в инструменти, които не се търгуват онлайн

Понякога корпоративните събития могат да се отнасят и за инструменти, които не се търгуват онлайн. При възникването на подобни ситуации позициите в нови инструменти, които не се търгуват онлайн и са дължими в резултат от корпоративно събитие, се начисляват по сметката на клиента. Инструментът се добавя по сметката за счетоводни цели.

Частично плащане на главницата

Плащанията на главницата за държавни облигации на САЩ, Великобритания, Франция, Канада и Германия ще бъдат заверявани по сметката в платформата ELANA Global Trader съгласно условията на самата облигация. За всички останали държавни и корпоративни облигации плащанията на главницата ще бъдат заверяване след постъпването им по сметка на ЕЛАНА.

Всяко несъответствие в плащането ще бъде предадено на клиента след датата на плащане, ако условията се променят.

Купонни плащания в облигации

При купонни плащания в облигации, а не кеш, ценните книжа се заверяват по сметка на клиента на обявената дата. Подобни плащания няма да бъдат трансферирани в кеш.

Специални корпоративни събития

Специални корпоративни събития, които не са описани по-горе, ЕЛАНА Трейдинг ще третира в най-добрия интерес на клиента, който позволява времето и оперативните процедури.

Допълнителни разходи при корпоративни събития

При корпоративни събития различни от купонни плащания могат да възникнат допълнителни такси.Когато възникнат такива такси, ЕЛАНА Трейдинг ще ги прехвърли към клиента, веднага след удръжката им от агента.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания на маржин финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. При търговия с акции, курсът за преоценка се изчислява при сключване на сделка. За курс на преоценка се взема средния курс в момента на сделката +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
  • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
  • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;