Crypto FX


Основeн информационeн документ

Основен информационен документ (Crypto FX)


Спредове и маржин

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг могат да търгуват без комисиона със следните валутни двойки в платформата ELANA Global Trader:

Валутна двойка Сектор Маржин първоначален 1 Маржин поддържащ 1 Минимален обем Целеви спред 2
29 May 2024 01:17
BTCEUR Crypto 50,0% 40,0% BTC 0,01 137,0
BTCJPY Crypto 50,0% 40,0% BTC 0,01 21 827
BTCUSD Crypto 50,0% 40,0% BTC 0,01 149,0
ETHEUR Crypto 60,0% 50,0% ETH 0,1 7,8
ETHJPY Crypto 60,0% 50,0% ETH 0,1 1 246
ETHUSD Crypto 60,0% 50,0% ETH 0,1 8,6
 1. Маржин изискванията, могат да бъдат променяни едностранно от ЕЛАНА Трейдинг.
 2. Посочените в таблицата целеви спредове са възможно най-ниските, които ЕЛАНА Трейдинг предлага при нормални пазарни условия. При обявяване на важни икономически данни, периоди с понижена ликвидност, голяма волатилност или форсмажорни събития е възможно разширяване на посочените спредове. Възможно е, с цел осигуряване на коректна цена, котирането да се извършва от дилър през платформата, а не автоматично.

Маржин изисквания

За да се създаде буфер между капацитета за търговия и стоп-аут нивото на маржина, което е стандартизирано от ESMA, „ЕЛАНА Трейдинг“ АД налага две различни маржин изисквания:

 1. Първоначален маржин (IM) – За да можете да отворите позиция, трябва да разполагате по сметката си със сума по-голяма или равна на първоначалното маржин изискване.
 2. Поддържащ маржин (MM) – минималното обезпечение, което трябва да се държи по сметката, за да се поддържа отворената позиция/позиции. Той се използва и за изчисление на маржин процента.

Различните инструменти имат различни маржин изисквания. Най-общо казано клиентите няма да могат да откриват нови позиции, когато използваният маржин процент стигне до около 50%, когато клиентът търгува CFDs, Crypto FX и FX.

Пример: Маржин изисквания за BTCUSD:

 • IM = 50%
 • MM = 40%
 • MM/IM = 0.8

Да приемем, че разполагаме със свободни средства 10 000 USD и искаме да отворим максимално голяма позиция върху BTCUSD. За целта пласираме сделка на която първоначален маржин (IM) е равен на 10 000 USD. След отварянето на позицията поддържащият маржин (MM) е равен на 8 000 USD (0.8*IM). Ако пазарът тръгне в неблагоприятна за нас посока и изгубим 1000 USD, свободните средства ще станат 9 000 USD. MM ще стане по-малко от 8 000 USD и маржин процентът ще стане да речем 88.88% (8000/9000*100). Ако искаме да отворим нова аналогична позиция със същия обем, системата няма да го позволи, защото тя винаги прави изчисленията с първоначалния маржин (IM) на съществуващите отворени позиции (както е регламентирано в ESMA). Съответно, когато системата изчислява бъдещия маржин при евентуално отваряне на втората позиция, тя ще вземе предвид първоначалния маржин (IM) на вече отворената позиция. След като сме реализирали загуба от 1 000 USD и вече свободните средства са на стойност 9 000 USD, няма как да бъде отворена позиция със същите параметри, защото свободните средства няма да са достатъчни за покриване на първоначалния маржин на позицията, който е 10 000 USD.

Най-общо казано: първоначалният маржин IM се използва при отваряне на нови позиции, като изчислението на маржина се взима на база IM, както на новите, така и на вече отворените позиции.

Часове за търговия

Crypto FX е отворен за търговия от понеделник до петък, като търговията стартира всеки ден в 01:00 и затваря в 23:55 (местно време)

Моля имайте предвид, че основният крипто пазар остава отворен през уикендите и всяка експозиция в Crypto FX трябва да се управлява и коригира преди затварянето на търговската сесия в петък вечер.

Прехвърляне на вальор (суапиране) на Crypto FX

Crypto FX позициите не се упражняват във физическо крипто. Вместо това отворените позиции, задържани в края на деня за търговия (00:00 ч. българско време), се прехвърлят към следващия работен ден. В резултат на това действие цената на отваряне ще бъде коригирана (нагоре или надолу) със съответното суап число.

Суап числата (положителни или отрицателни) се определят на различни фактори, включително пазара за крипто заеми, фючърсния пазар и общите пазарни условия. Tom/Next суап числата се извличат от разликата в лихвения процент между лихвите от заемане на крипто активи и лихвения процент на фиатната валута. Настоящият приложен процент на за финансиране на Crypto FX е 15% p.a. за дълги позиции и 0% за къси позиции +/- 3.45%. Допълнително се начислява лихва върху нереализирания резултат от позицията. Нереализираният резултат от позицията се изчислява като разлика между курсът на отваряне на позицията и курсът на затваряне в 00:00 ч. Стойностите на суап числата приложени към всяка позиция можете да откриете в платформата в меню Сметка > Отчети > Суапиране на FX позиции.

За някои валутни двойки часът на пренасяне на позицията, както и часът в който се взима курс на затваряне може да е различен от упоменатия по-горе.

FIFO

При нетиране на отворени Crypto FX позиции ЕЛАНА използва правилото FIFO (First-in-First-Out). Което означава, че първата отворена позиция ще бъде затворена първа, стига позициите да са отворени от една и съща подсметка и да нямат свързани поръчки.

Пример: Търгувате EURUSD и сте отворили позиции в следната последователност:

 1. Buy 1M BTCUSD
 2. Buy 1M BTCUSD
 3. Sell 1M BTCUSD
 4. Sell 2M BTCUSD

Общо: Sell 1M BTCUSD

Първата дълга позиция 1) ще бъде нетирата с първата къса позиция 3). Втората дълга позиция 2) ще бъде нетирана с част от втората къса позиция 4). В края на деня по сметката ще останете само с една къса позиция в размер 1М BTCUSD.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания на маржин финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. При търговия с акции, курсът за преоценка се изчислява при сключване на сделка. За курс на преоценка се взема средния курс в момента на сделката +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

 • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
 • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
 • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;