Търговия


В платформата можете да търгувате различни финансови инструменти като: валутни двойки, валутни опции, договори за разлика, фючърси и др.
Когато търгувате гореспоменатите инструменти, Вие разплащате само част от стойността на сделката като гаранционен депозит (при евентуални загуби), т.е. може да сключите сделка, чиято номинална стойност е в пъти по-голяма от Вашата сума по сметката. Това е известно като търговия на маржин.

Забележка: При търговията на маржин основа е възможно да реализирате по-голяма загуба от разполагаемите средства по сметката.

По-долу е даден пример с клиент, който има баланс по сметката си от 10 000 евро и купува 2 договора за разлика (CFD) върху немския борсов индекс DAX.
В този случай, позицията е отворена при цена на индекса от 10,732.50 евро и тъй като клиентът е закупил 2 CFD, нетната експозиция възлиза на 21,465 евро, докато балансът по сметката е само 10 000 евро.
faq-trading-issues-01
Всеки инструмент, който се търгува на маржин, има минимална сума, която трябва да е налична по сметката. Обикновено е процент от номиналната стойността на сделката. В горния пример маржин изискването е 2% или 21 465 евро*0.02%= 429.30 евро необходими по сметката за откриване на конкретната позиция.

Платформата, няма да Ви позволи сключването на сделки, които ще доведат маржин нивото Ви да достигне над 100%.
Когато заредите прозорец с котировки за търговия, може да видите за конкретната сделка колко средства ще са Ви необходими за поддържането на изискуемия маржин. Ако те не достигат, при опит да се сключи сделката ще получите съобщение, че сумата по Вашата сметка не е достатъчна (trade would exceed margin limits).
faq-trading-issues-02

Те могат да бъдат намерени от меню „Сметка“ (account) -> „Условия за търговия“ (trading conditions).
faq-trading-issues-03

Ако имате дълга и къса позиция в даден инструмент едновременно в една и съща подсметка и същевременно нямате свързана чакаща поръчка за някоя от тях, двете позиции ще се нетират и осчетоводят в края на деня.
faq-trading-issues-04
От трите позиции става ясно следното:

 • EUR/USD (дълга и къса с обем 1 000 000) са сключени в различни под сметки, вследствие на това изглежда, че клиентът няма отворена позиция (нетирани). Това че те са сключени от различна сметка означава, че позицията няма да се осчетоводи в края на деня.
 • USD/JPY (дълга и къса с обем 500 000) са сключени от една сметка, но на дългата позиция има свързваща чакаща поръчка. Това показва, че позицията също няма да се осчетоводи в края на деня.
 • CFD на Apple (дълги и къси 100 акции) са сключени от една и съща сметка и няма никакви свързани чакащи поръчки към тях. Това означава, че в края на деня, тя ще се осчетоводят и полученият резултат ще се прибави/извади от свободния кеш.

faq-trading-issues-04a
Горните три примера са за позиции за една и съща сума. Ако обаче имате дълга позиция от 1 000 000 EUR/USD и след това продадете 750 000 EUR/USD без никакви свързани чакащи поръчки, в края на деня ще останете нетно с дълги 250 000 EUR/USD.
При нетиране на позициите се използва правилото на First-In-First-Out (FIFO), което означава, че позицията, която е отворена първа ще бъде затворена първа.
Пример:
Търгувате валутната двойка EUR/USD, както следва:

 1. купувате 1 000 000 EUR/USD
 2. купувате 1 000 000 EUR/USD
 3. продавате 1 000 000 EUR/USD
 4. продавате 2 000 000 EUR/USD

Резултатът от сделките е къси 1 000 000 EUR/USD
Как се нетират сделките?: Първите купени 1 милион се нетират с първите продадени 1 милион. Втората дълга позиция ще се нетира с половината от втората къса позиция, вследствие на което крайният резултат е къса 1 милион EUR/USD в края на деня.

Чрез плаващия стоп може да предпазите позицията си от загуба, както при нормалната стоп поръчка. За разлика от стандартния стоп, плаващият стоп се движи във Вашата полза, когато цената на базовия актив се променя съгласно Вашите прогнози.
Когато поставяте плаващ стоп трябва да определите 2 параметъра:
Разстояние до пазара: На какво разстоянието от пазарната цена да бъде поставен стопа
Стъпка на промяна: С колко трябва да се промени пазарната цена, за да се премести нивото на стоп поръчката.
Пример:
Покупка на акции на компания ABC:xnys при цена 73 USD. Поставяте плаващ стоп със следните параметри:

 • разстояние до пазара – 7 долара
 • стъпка на промяна – 4 долара

На графиката отдолу може да видите как плаващият стоп е преместил цената си 11 пъти за период от 1 година.
faq-trading-issues-05-1
Когато са купени акциите на 73 USD плаващият стоп е бил поставен на при цена 66 долара (дистанцията от пазара е 7 долара). При повишаване на цената на акциите на компанията цената на стопът също започва да се повишава – но това става постепенно, тъй като нивото на стъпката на промяна е 4 долара.
Поставянето на плаващ стоп става по следния начин:

 1. Натиснете менюто Отворени позиции (Open positions)
 2. Натиснете бутонът за стоп поръчки
 3. Изберете „Плаващ стоп“ / „Trailing Stop“
 4. Изберете разстоянието до пазара
 5. Изберете стъпката на промяна
 6. Ако пожелаете може да не поставяте лимитираната поръчка

faq-trading-issues-05-2
При поставяне на поръчката ще забележите черната линия, свързваща цената и разстоянието до пазара. Това Ви позволява да променяте от две места параметрите на поръчката:

 • Да изберете цената, на която искате да е поставен плаващият стоп. На базата на Вашия избор системата ще калкулира съответното разстояние от пазара
 • Да изберете разстоянието от пазара. На базата на Вашия избор системата ще калкулира каква е цената на плаващия стоп.

faq-trading-issues-05-3

При този тип поръчка се поставя една лимитирана и една стоп поръчка. В случай, че едната от тези поръчки бъде изпълнена, другата се отменя автоматично.
Пример: Имате отворена позиция за покупка на 700 000 CHF/JPY и искате да пласирате отделни чакащи лимитирана и стоп поръчка. Нужно е да извършите следните стъпки:

 1. Десен бутон върху позицията
 2. Изберете Поръчки за валутна търговия /Forex orders/
 3. Изберете E.O.Д. /O.C.O/
 4. Променете да е „Продавам“/Sell/, тъй като позицията Ви е дълга.
 5. Въведете желаното цена за лимитираната поръчка
 6. Въведете желаната цена за стоп поръчката

faq-trading-issues-06-1
След като сте поставили поръчките може да отидете в меню Чакащи поръчки /Open orders/ и да:

 1. Проверите дали количеството е същото и посоката на поръчките противоположна от тази на позицията Ви.
 2. Проверите дали двете поръчки са Е.О.Д. /O.C.O/
 3. Проверите, че те не са свързани към дадена позиция. Поради тази причина, ако затворите позицията си трябва да отмените поръчките ръчно, тъй като те не са свързани.

faq-trading-issues-06-2

От заредилия се прозорец в платформата, ще се покаже жълт предупредителен триъгълник ако сте на път да сключите сделка в сметката, която е с различна валута от валутата на финансовия инструмент. Ако имате и друга под сметка, която е идентична с валутата, в която се котира инструмента ще имате възможност да изберете правилната такава.
faq-trading-issues-07

 1. Да приемем, че търгувате с опция върху валутната двойка EUR/USD, а валутата на Вашата сметката автоматично се зарежда да е в евро тъй като е основна, но същевременно разполагате и с доларова под сметка. Премията на валутните опции е във втората валутна на двойката, в случая в щатски долари. В случая е желателно ръчно да изберете доларовата под сметка и оттам да сключите и конкретната сделка.
 2. При втория случай, търгувате CDF върху немския борсов индекс DAX, който е деноминиран в евро, но е избрана доларова сметка въпреки че имате и такава в евро. В този случай, аналогично платформата предлага да извършите сделката в евровата сметка.

faq-trading-issues-7a

Лимитираните поръчки се използват за да купите или продадете на цена по-добра от текущата в момента. Гарантира се цената, но не и изпълнение на целия обем.
Може да поставите такава поръчка като изберете „Limit“ в полето „Entry type“ в Trade Ticket-а.
faq-trading-issues-08

Количеството на търговия по подразбиране в прозореца за търговия може да се промени от полето Количество (Amount) -> Промяна на количество (Edit amounts)
faq-trading-issues-09-1
Ще се появи прозорец, от който може да персонализирате количествата на търговия на отделните инструменти.
faq-trading-issues-09-2
Тази процедура е необходимо да се повтори за всеки отделен инструмент.

За FX, CFD върху индекси, суровини и облигации стоп поръчката за покупка се активира при цена продава (ask), а стоп поръчката за продажба се активира при цена купува (bid).
За фючърсни контракти, акции и CFD върху акции стоп поръчките се активират при последната изтъргувана цена.

Стоп при цена купува (stop if bid) обикновено се използват за минимизиране на загуби при отворена къса позиция. Стоп при цена продава (stop if offer) обикновено се използва за минимизиране на загуби при отворена дълга позиция. Удачни са за да се предотврати затварянето на позицията при висока пазарна динамика, когато спредът се разширява.
За предпочитане е да се използва стоп при цена купува (stop if bid) при дълги позиции и стоп при цена продава (stop if offer) при къси позиции.
За да Ви помогне при правилното поставяне на стоповете например на валутния пазар, платформата по подразбиране ще зареди стоп при цена купува (stop if bid) при покупка и стоп при цена продава (stop if offer) при продажба, освен ако Вие лично не ги промените преди поставяне на поръчката.
faq-trading-issues-08a

Забележка: Имайте предвид, че стоп поръчките гарантират изпълнение, но не и цена. При висока пазарна динамика е възможно да настъпи т.н. слипидж, тоест поръчката да се изпълни на цена, която е различна от зададената.

Чакащите поръчки могат да бъдат отмени при достигане на 150% маржин ниво и служебно затваряне на позициите.
Свързаните поръчки може да бъдат отменени в случай, че позицията, към която е поставена свързаната поръчка бъде затворена.

Платформата предлага агресивна търговия само с 1-клик, където не се изискват потвърждения, когато се пускат сделки и поръчки.
По подразбиране всички сделки и поръчки, подадени чрез платформата изискват 2 клика, като механизъм за безопасност, за да се избегне сключването на погрешна сделка.
faq-trading-issues-14-1
Как се активира търговията с 1-клик?
От основните раздели се избира: търговия/trading, настройки на търговията/trade seting, след което отново търговия/trading.

 • Махнете отметката „Enable for direct spot trading“, за да се даде възможност с един клик да се сключи сделка.
 • Махнете отметката „Enable when placing and changing orders“ за да се позволи с 1-клик да поставяте и редактирате търговските поръчки.

faq-trading-issues-14-2

Платформата Ви позволява да настроите своето желано разстояние на поръчките за различните инструменти.
В платформата можете да изберете настройките за поръчка по подразбиране за всеки продукт, като например разстоянията на поръчките по подразбиране за всички валутни двойки, договори за разлика, CFD върху индекси, фючърсни контракти и др.
faq-trading-issues-15
За всеки продукт, можете да зададете: разстояние до пазара като процент или пипс за валутни двойки и като процент за другите инструменти.

Платформата Ви позволява бързо и ефективно да сключвате и управлявате сделки директно от графиката. Успоредно с това можете, чрез мишката да плъзгате до нивата, на които желаете да купите или продадете.
faq-trading-issues-16
Как да направите поръчка?
Щракнете върху бутона купувам или продавам. На графиката ще решите дали искате да поставите лимитирана поръчка или да спрете влизането в пазара в зависимост от това дали купувате/продавате над/под текущата пазарна цена.
Изберете инструмента и количеството, което искате да търгувате в заредилия се прозорец. Можете също така с плъзгане върху графиката да настроите цената, на която искате да осъществите сделка. Кликнете направи поръчка за да завършите действието.

ЕЛАНА Трейдинг предлага възможност за участие в първични публични предлагания. Ако имате интерес се свържете с нас на телефон 02/8100026.
Иначе, чрез платформата ELANA Global Trader няма как да поставяте поръчки за участие в първични публични предлагания. Възможно е търговията, след като конкретната компания бъде листната на борсата, като за да разберете кога дадената компания ще се търгува на вторичен пазар в платформата може да се свържете с отдел „Международни финансови пазари“ на тел: 02/8100095.

Всички налични фючърсни спредове могат да бъдат намерени в платформата в меню „Търговия“ (trading) -> Търсене на инструменти (instrument explorer) -> инструмент (instrument) –> фючърс (futures) -> фючърсен спред (futures spreads).
faq-trading-issues-18-1
След като сте избрали желания от вас фючърс, можете да направите поръчка от търговия (trading)-> модули за търговия (trade modules) -> фючърсен спред (futures spreads).
faq-trading-issues-18-2
Платформата дава възможност за избор между лимитирани поръчки (limit orders) и пазарни поръчки (markets orders). Стоп поръчки (stop orders) не се поддържат.
Секцията „Legs“ в търговския прозорец позволява да проверите посоката на търгуваните контракти.

Таблото за търговия с валутни опции Ви позволява да сравнявате цените на валутните опции в зависимост от страйк цената и датата на падеж, които сте избрал. В случай, че желаете да изберете параметри, които не са налични за избор в таблото можете да го направите от меню „Търговия“ –> „Търговия с опции“ –> „Търговия с валутни опции“.
faq-trading-issues-19

Какво представляват гръцките символи?

 • Delta: измерва зависимостта на цената на опцията от изменението на цената на базовия актив.
 • Gamma: измерва степента на изменение на делтата в зависимост от цената на базовия актив
 • Vega: измерва промяната на премията на опцията в зависимост от нейната пазарна волатилност
 • Theta: измерва изменението на премията на опцията в зависимост от времето

Къде може да намерите актуална информация относно стойностите на гръцките символи?
След като заредите тикетът за търговия с валутни опции, натиснете с мишката десен бутон –> „Настройки“ –> „Покажи гръцки символи като фактор“.
faq-trading-issues-20

Ниво 2: Освен реалната пазарна информация, която получавате чрез абонамент за ниво 1, също така имате достъп до пазарната дълбочина – 5-те най-добри на пазара цена продава и цена купува.
За този абонамент може да се абонирате от меню Сметка -> Абонаменти.

При покупка на валутни опции няма изисквания за поддържане на маржин. В допълнение, част от премията на закупената опция може да служи като обезпечение при маржин търговия. Стойността на останалата част може да е намерите в „Отчет сметка“ – „Недостъпно като гаранция за маржин търговия“
faq-trading-issues-21

Да.

 • Извършването на търговия преди началото на борсовите сесии се поддържа единствено за американските пазари. Възможни са само поставянето на лимитирани поръчки (limit orders)
 • Те се извършват посредством логаритмични поръчки
 • Разликата между нормалната лимитирана поръчка и тази е, че логаритмичните лимитирани поръчки позволяват участие преди старта на сесията.
Забележка: Имайте предвид, че ликвидността обикновено е по-ниска преди началото на борсовата сесия.

Необходимо е да се следят датите на падеж и е препоръчително да не се допуска упражняване опция, ако не разполагате с необходимите средства за да подържате позицията в акции. В случай, че опцията падежира в пари и се упражни се случва следното. След края на борсовата сесия паричният баланс се намалява със сумата необходима за покупката на акциите. В последствие придобивате акциите на страйк цената. Акциите трябва да се продадат за да не излезе сметката на отрицателен паричен баланс. Възможно е подобна продажба да се осъществи от посредника на първата възможна цена след отварянето на борсата. В случая, се заплащат комисиони за сделките с опцията, за придобиването и продажбата на акциите, както и за упражняването на опцията. За да се избегне това е най-добре да се продаде опцията преди да падежира.

Необходимо е да се следят датите на падеж и е препоръчително да не се допуска упражняване на дълга пут опция, предвид невъзможността да се подържат къси позиции в акции. В случай, че опция падежира в пари и се упражни се случва следното. След края на борсовата сесия тя се упражнява и продавате „на късо“ акциите на страйк цената. На следващия работен ден, непосредствено след отварянето на пазара, късата позиция се затваря на първата възможна цена. В случая, се заплащат комисиони за сделките с опцията, за продажбата и покупката на акциите, както и за упражняването на опцията. За да се избегне това е най-добре да се продаде пут опцията преди да падежира.