Фючърси


Комисиони

Комисионите са за всеки един изтъргуван контракт (покупка или продажба) през платформата ELANA Global Trader и не включват борсовите такси, изброени в отделните спецификации на контрактите. Комисионите са разделени в няколко категории в зависимост от месечния обем на изтъргуваните контракти. Конкретната класификация за ценовата категория, в която попада клиента се определя от ЕЛАНА Трейдинг в края на всеки месец.

Валута на контракт Изтъргуван обем (Брой контракти на месец)
  1 – 250 251 – 1000 1001 – 5000
AUD AUD 10.00 AUD 5.00 AUD 2.50
EUR EUR 6.00 EUR 3.00 EUR 1.50
GBP GBP 5.00 GBP 2.50 GBP 1.25
SGD SGD 15.00 SGD 7.50 SGD 3.75
USD USD 6.00 USD 3.00 USD 1.50
CHF CHF 8.00 CHF 4.00 CHF 2.00
JPY JPY 1000.00 JPY 800.00 JPY 750.00
HKD (Full-sized contracts) HKD 45 HKD 30 HKD 20
HKD (Mini contracts) HKD 30 HKD 25 HKD 20
CAD CAD 6.00 CAD 3.00 CAD 1.50
BRL (Full-sized contracts) BRL 10 BRL 7.5 BRL 7
BRL (Mini contracts) BRL 7.5 BRL 5 BRL 3.5
NZD NZD 15 NZD 7.5 NZD 4
  • Минималната комисиона за сделка е както следва: USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, NZD 10, JPY 1200, SEK 100 или SGD 20.
  • Италианското правителство начислява данък върху сделките с финансови деривати. В резултат комисионите за търговия с фючърсни контракти са както следва: 6 EUR на контракт + еднократна комисиона на сделка от 0,5 EUR за сделки до 7 контракта и 5 EUR за сделки над 7 контракта. Минималната комисиона е 13 EUR, а в зависимост от обема на сделката се начисляват следните допълнителни такси: 0,00375 EUR при сделка с обем 0 – 2,5 хил. евро; 0,0075 EUR при сделка с обем 2,5 хил. – 5 хил. евро; 0,015 EUR при сделка с обем 5 хил. – 10 хил. евро; 0,075 EUR при сделка с обем 10 хил. – 50 хил. евро; 0,15 EUR при сделка с обем 50 хил. – 100 хил. евро; 0,75 EUR при сделка с обем 100 хил. – 500 хил. евро; 1,5 EUR при сделка с обем 500 хил. – 1 млн. евро; 3 EUR при сделка с обем над 1 млн. евро.

Маржин

Фючърсните контракти се търгуват на маржин, което ви позволява да използвате малък маржин депозит за по-голям ефект. Специфичното е, че при тях има две различни маржин изисквания. Първоначален маржин – гаранционната сума, която всеки клиент трябва да има по своята сметка, за да отвори позиция в даден фючърсен контракт. Поддържащ маржин – сумата, с която трябва да разполагате за да поддържате позицията отворена. Обикновено първоначалния маржин е по-голям от поддържащия.

Борса Контракт Символ Дата на падеж Дата на известие
Последна промяна: 17 април 2024 00:22
CBOT (149)
CME (221)
COMEX (57)
HKEX (32)
NYMEX (108)

Стоп и стоп лимит поръчки

Поддържането на стоп и стоп лимит поръчки се определя от борсата на която се търгува съответния контракт. Видовете възможни поръчки могат да се видят в описанието на всеки фючърсен контракт.

Частично изпълнение на поръчки

При лимитираните поръчки съществува вероятност да се получи частично изпълнение. В подобни случаи, количеството, за което не е изпълнена поръчката остава на пазара като лимитирана поръчка, която може да бъде изпълнена в рамките на зададената валидност на поръчката. Пазарните поръчки могат да бъдат изпълнявани на различни нива, като заплатената цена ще бъде среднопретеглената цена на всички изпълнени поръчки.

Изтичане (падеж) на фючърсни контракти

ЕЛАНА Трейдинг не предлага физическа доставка на базовия актив при падеж на фючърсни контракти. За целта, съветваме клиента да следи за датата на падеж (Expiry Date) и датата на първо известие (First Notice Date) на всеки фючърсен контракт, в който има отворена позиция и да се убеди, че е закрил позицията си преди крайния срок както е описано по долу.

  • Ако датата на първо предизвестие е преди или съвпада с датата на падеж позицията трябва да бъде затворена в деня преди датата на първо предизвестие.
  • Ако дата на падеж е преди датата на предизвестие позицията трябва да бъде затворена не по-късно от дата на падеж.
  • Ако позицията не бъде затворена преди съответния краен срок, ЕЛАНА Трейдинг ще затвори при първа възможност позицията на клиента вместо него на официална пазарна цена. Всички произтичащи разходи, печалби или загуби ще бъдат причислени по сметката на клиента.

Олихвяване на фючърси

За всеки ден, в който имате отворена позиция във фючърсен контракт, след затваряне на съответната борса, към баланса по Вашата сметка се начислява лихва, която се изчислява по следната формула:
Лихва = маржин изискване * дни на държане * (Libid/Libor + 150) / (365 или 360 дни в зависимост от конвенцията)
Ако отворите и затворите позиция в рамките на един пазарен ден, тя не подлежи на тези олихвявания. Лихвеният процент по заемането ще бъде фиксиран докато позицията е отворена, като разходите ще се начисляват по сметката Ви в началото на следващия месец.

FIFO

При нетирне на отворени FX позиции ЕЛАНА използва правилото FIFO (First-in-First-Out). Което означава, че първата отворена позиция ще бъде затворена първа, стига позициите да са отворени от една и съща подсметка и да нямат свързани поръчки.
Пример: Търгувате EURUSD и сте отворили позиции в следната последователност:

1) Buy 1M EURUSD
2) Buy 1M EURUSD
3) Sell 1M EURUSD
4) Sell 2M EURUSD
Общо Sell 1M EURUSD

Първата дълга позиция 1) ще бъде нетирата с първата къса позиция 3). Втората дълга позиция 2) ще бъде нетирана с част от втората къса позиция 4). В края на деня по сметката ще останете само с една къса позиция в размер 1М EURUSD.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. За курс на преоценка ще се взема средния курс в момента на затваряне на позицията +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
  • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
  • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;