Възстановяване данъци


Globe Tax

ЕЛАНА Трейдинг е партньор на американския данъчен консултант Globe Tax, който осъществява възстановяване на данъци на инвеститори в целия свят, като всяка година успешно връща суми от различни държави на над 2 млн. души.

От юли 2014 г. инвестиционният посредник предлага на клиентите на ELANA Global Trader възможността да ползват редовно услугата на данъчния консултант Globe Tax за всички държави по света с изключение на САЩ.

Какво представлява услугата?

  • Globe Tax дава възможност на притежателите на акции, облигации, депозитарни разписки (ADR, GDR, IDR), които се търгуват в платформата ELANA Global Trader, да възстановят удържани данъци върху получени дивиденти. Услугата не включва възстановяване на платени данъци върху дивиденти от договори за разлика и други финансови инструменти.
  • Възстановяването на платени данъци е възможно, когато съответната държава има споразумение с България за избягване на двойно данъчно облагане, а инвеститорите са заплатили данък върху дивидента си, който е по-висок от 5%.
  • Възможно е възстановяване на платени данъци за предишни периоди – от 2 до 5 години назад, в зависимост от данъчните условия на държавата.

Кой може да я ползва?

Могат да се възстановяват платени данъци върху дивиденти от физически и юридически лица (включително управляващи дружества, пенсионни фондове и др.)

Как се получават парите?

Възстановените суми се зареждат директно в сметката за търговия на инвеститора в ELANA Global Trader, като от тях се приспадат дължимите такси към Globe Tax.

Какво се заплаща?

Такси на Globe Tax
  • При невъзстановяване на суми, не се заплаща никаква такса.
  • Таксите на Globe Tax се приспадат от възстановените суми, преди те да бъдат прехвърлени в сметката за търговия на клиента в ELANA Global Trader.
Суми Такси
Ако възстановената сума е по-голяма от USD 100 За физически и юридически лица – 20% от възстановената сума при минимум USD 50
За юридически лица, регистрирани като управляващи дружества, взаимни фондове и други от подобен тип – 35% от възстановената сума при минимум USD 50
Ако възстановената сума за година е по-голяма от USD 400 след приспадане на фиксираната такса от 20% Добавя се еднократна такса от USD 200 за годината, в която е получена възстановената сума.
Ако възстановената сума е по-малка от USD 100 Заплащат се 50% от възстановената сума или е възможно Globe Tax да откаже да предостави услугата

При някои специфични пазари, в зависимост от местното данъчно законодателство, може да се наложат допълнителни такси във връзка с обработката на документи. Но те не биха надвишили няколко долара и ще се удържат от възстановената сума.

Заплащане за ЕЛАНА Трейдинг

ЕЛАНА Трейдинг не начислява такси за координация на услугата. Заплаща се еднократна сума от минимум 20 лв. за покриване на разходите по изпращане на необходимите документи в процеса на реализация на услугата.

Как се реализира услугата?

  1. Клиентът подписва анекс към договора си за търговия с ELANA Global Trader с ЕЛАНА Трейдинг за ползване на услугата от Globe Tax.
  2. На регистрирания в договора за платформата ELANA Global Trader e-mail клиентът получава следните документи на английски език: Letter of Authority, Limited Power of Attorney, German Declaration Form. Документите се подписват и представят в оригинал в офис на ЕЛАНА Трейдинг. ЕЛАНА Трейдинг изпраща подписания договор на Globe Tax.
  3. Globe Tax получава оригиналния подписан договор и прави проверка какви данъци има за възстановяване в период 2-5 години на този клиент.
  4. Възстановените данъци се получават автоматично в сметката за търговия в ELANA Global Trader, като от тях са приспаднати дължимите такси. Имайте предвид, че поради спецификата на данъчното облагане в различните държави, процедурата по възстановяването на данъци може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца.

Ако имате въпроси, потърсете експерт от отдел „Международни финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг на тел. 02/ 81 000 95.
Подробно за всички данъци, които се заплащат на финансовите пазари