Данък дивидент


ЕЛАНА Трейдинг е партньор на американския данъчен консултант GlobeTax, който помага на инвеститори в целия свят да намалят данъчната ставка, която се прилага върху получените от тях дивиденти от чужбина, като всяка година успешно възстановява суми от различни държави или спомага за намаляване ставката на удържания при източника данък-дивидент, включително за такъв тип доходи с емитенти от САЩ.
Globe Tax

Прилагане на услугата за САЩ:

  • За САЩ услугата влиза в сила от датата на подписване на договора, като данъчната ставка върху дивидента се понижава до 10%. При някои компании, които не попадат в обхвата на споразумението не се прилага и съответно данък дивидент не се понижава;
  • С използване на услугата автоматично започва да се прилага споразумението за избягване на двойно данъчно облагане със САЩ, за случаите в които тя е приложима. Услугата се предлага проспективно, при бъдещо получаване на дивиденти;
  • Заплаща се еднократна такса от $35, която Ви дава възможност да ползвате услугата за срок от 3 години;

Прилагане на услугата за останалите държави:

  • Възможно е възстановяване на удържани данъци върху дивиденти, ако през предходното тримесечие 50 процента от сумата на удържания данък над този в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) със съответната държава на емитента, е поне 100 USD. От GlobeTax автоматично правят справка за всеки клиент за изминало тримесечие, какви данъци има удържани и каква сума от тях подлежи на възстановяване;
  • Възстановените данъци от минали периоди се получават автоматично в сметката за търговия в ELANA Global Trader, като от тях са приспаднати дължими към GlobeTax такси. Тук такси към GlobeTax се плащат само след наличие на възстановени данъци, таксите представляват процент от всяка възстановена сума. Трябва да се има предвид, че поради спецификата на данъчното облагане в различните държави, процедурата по възстановяването на данъци може да отнеме от няколко седмици до година;

Такси за използване на услугата:

Суми Такси
САЩ
Еднократна такса от USD 35 за срок от три години. След изтичане на този период услугата трябва да се поднови.
Европа
Ако възстановената сума е по-голяма от USD 100 За физически и юридически лица – 20% от възстановената сума при минимум USD 50
За юридически лица, регистрирани като управляващи дружества, взаимни фондове и други от подобен тип – 35% от възстановената сума при минимум USD 50
Ако възстановената сума за година е по-голяма от USD 400 след приспадане на фиксираната такса от 20% Добавя се еднократна такса от USD 200 за годината, в която е получена възстановената сума.
Ако възстановената сума е по-малка от USD 100 Заплащат се 50% от възстановената сума или е възможно Globe Tax да откаже да предостави услугата

Как се реализира услугата?

  1. Клиентът подписва анекс към договора си за търговия с ELANA Global Trader с ЕЛАНА Трейдинг за ползване на услугата от GlobeTax.
  2. Когато клиент пожелае в бъдеще да му се намали ставката за облагане на дивиденти на 10%, от емитенти от САЩ, от сметката на клиента се удържат автоматично 35 USD или равностойността им във валута на сметката.
  3. На регистрирания в договора за платформата ELANA Global Trader e-mail клиентът получава набор от документи на английски език, които трябва да подпише и предостави в оригинал в офис на ЕЛАНА Трейдинг. ЕЛАНА Трейдинг изпраща подписаните документи на GlobeTax.
  4. GlobeTax получава оригиналните подписани документи и прави проверка на документите.

Ако имате въпроси, потърсете експерт от отдел „Международни финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг на тел. 02/ 81 000 95.