Условия за търговия


FX currency pairs

Forex

Условия за търговия – спредове и маржин, валутни форуърди, ценни метали
Stocks

Акции

Условия за търговия – Борси и комисиони за търговия с акции, акции като обезпечение
Etf

ETF Фондове

Условия за търговия – ETF (Борсово търгувани фондове), ETC (Фондове върху стоки)
Etf

Фючърси

Условия за търговия – Комисиони, маржин
CFDs

CFD

Условия за търговия – CFD върху акции, CFD върху борсови индекси, CFD върху суровини, държавни облигации и др.
Options

Опции

Условия за търговия – Валутни (ванила) опции, Валутни (бинарни) опции, Опции върху акции, Опции върху фючърсни контракти