Условия за търговия


FX currency pairs

Forex

Условия за търговия – спредове и маржин, валутни форуърди, ценни метали

Stocks

Акции

Условия за търговия – Борси и комисиони за търговия с акции, акции като обезпечение

Etf

ETF Фондове

Условия за търговия – ETF (Борсово търгувани фондове), ETC (Фондове върху стоки)

Etf

Фючърси

Условия за търговия – Комисиони, маржин

CFDs

CFD

Условия за търговия – CFD върху акции, CFD върху борсови индекси, CFD върху суровини, държавни облигации и др.

Options

Опции

Условия за търговия – Валутни (ванила) опции, Опции върху акции, Опции върху фючърсни контракти